Reklamácie tovaru

Reklamácia a vrátenie tovaru

Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok bol vypracovaný v súlade s Občianskym zákonníkom, v platnom znení a zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v platnom znení.

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, na ktorý bola reklamácia uplatnená v záručnej dobe.

Ku každému dodanému tovaru je priložená faktúra, ktorá slúži ako dodací a záručný list.

Rozpor s kúpnou zmluvou – pri prevzatí tovaru

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, aj to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Zhodou s kúpnou zmluvou sa potom rozumie najmä, že predávaná vec je bez vád, a ďalej, že má kvalitu a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim alebo výrobcom opisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, ďalej, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

Odporúčanie:

Pri prevzatí zásielky spotrebiteľovi odporúčané prekontrolovať stav zásielky. Ak je pri prevzatí zistené mechanické poškodenie obalu produktu či neúplnosť zásielky, je spotrebiteľovi odporúčané za prítomnosti dopravcu vyhotoviť do prepravných dokladov záznam o poškodení zásielky a nechať si túto skutočnosť dopravcom potvrdiť, prípadne tovar neprevziať. Spotrebiteľ tým značne zjednoduší a urýchli vybavenie celej veci. Tým samozrejme nie je nijako dotknuté právo spotrebiteľa uplatniť reklamáciu u predávajúceho.

Vady predanej veci – po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

Základné podmienky reklamácie

Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru v záručnej dobe vada, má zákazník právo túto vadu reklamovať.

Vadou sa rozumie taká zmena tovaru, ktorá znemožňuje jeho ďalšie použitie.

Za vadu nemožno považovať zmenu tovaru, ktorá bola spôsobená neodborným či nešetrným zaobchádzaním, použitím výrobku v rozpore s jeho účelom alebo návodom na použitie, mechanickým poškodením alebo opotrebením.

Predávajúci má právo zamietnuť reklamáciu tovaru v prípade zjavnej manipulácie kupujúceho s dokladmi vzťahujúcimi sa k tovaru.

Rozsah záruky

Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať záručné podmienky a návod na obsluhu tovaru (ak je priložený) a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. Na vady spôsobené nesprávnym použitím produktu, použitím v rozpore s návodom na použitie sa záruka nevzťahuje.

Lehoty pre uplatnenie reklamácie

Právo zo zodpovednosti za vady musí byť uplatnené v záručnej dobre. Reklamáciu je nutné uplatniť ihneď, ako sa vada objavila, bez zbytočného odkladu. Záručná doba sa líši podľa charakteru a typu tovaru. Šarža a dátum minimálnej trvanlivosti tovaru sú vždy uvedené na štítku s čiarovým kódom.

Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, t. j. dobou, počas ktorej pri správnom používaní môže tovar vzhľadom k svojmu charakteru, vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.

Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

Zákazník môže uplatniť rezerváciu v mieste nákupu alebo priamo v sídle spoločnosti, ak je totožné s miestom nákupu. Zákazník uplatňuje reklamáciu osobne, telefonicky, prípadne poštou. Nákup reklamovaného tovaru preukazuje zákazník najlepšie nákupným/predajným dokladom.

Reklamovaný tovar je nutné doručiť na adresu predávajúceho, spolu s kópiou nákupného/predajného dokladu a s listom obsahujúcim stručný opis vady, ak sa nedohodne kupujúci s povereným pracovníkom predávajúceho inak. Tovar zaslaný na dobierku nebude prijatý.

Vrátenie tovaru

Kupujúci má v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom Kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí kupujúci zaslať na adresu sídla predávajúceho. Podnikateľ potvrdí kupujúcemu bez zbytočného odkladu v textovej podobe jeho prijatie. V prípade riadneho odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenie od zmluvy. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

V prípade odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

Vrátený tovar musí byť nepoškodený, nepoužitý a kompletný. V prípade, že vrátený tovar bude neúplný, poškodený či viditeľne opotrebovaná, má predávajúcu právo voči kupujúcemu na náhradu škody. Tovar zaslaný spať formou dobierky nebude prijatý.